Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bruidsfotografie Sissi
Leliestraat 25
3135 XJ Vlaardingen
telefoon 06 30 460 400

KvK 67394256

Toepassing:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes en overeenkomsten.

Aanbod:
Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte. Tenzij anders overeen gekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending.

Aanvaarding van de opdracht:
Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.
Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Uitvoering van de opdracht:
Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, in de stijl waarin de fotograaf gebruikelijk werkt.
Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoreportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig is, maatregelen te treffen. Waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van aanwezigen.
Indien de fotograaf kosten moet maken voor gebruik van een locatie ten behoeve van de opdrachtgever, zijn alle hieruit vloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever.
Mochten er zich tijdens de uitvoering van de opdracht omstandigheden voor doen waarbij fotograaf verzocht wordt de verkeersregels te overtreden ten behoeve van het bruidspaar en onverhoopt een verkeersboete ontvangt, zullen deze kosten komen voor de opdrachtgever.
Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.

Levering:
Fotograaf hanteert slechts geschatte levertijden.
Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de opdrachtgever ter beschikking staan.

Vergoeding:
Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal fotograaf dit doorberekenen aan de opdrachtgever.

Betalingsvoorwaarden:
De betalingstermijn bedraagt maximaal 21 dagen na factuurdatum.

Annulering/opschorting:
De fotograaf is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voor doen welke van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voor doen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de fotograaf kan worden gevergd.
Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat de opdrachtgever hiervan op de hoogte wordt gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is de fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst, geschiedt schriftelijk.
Bij ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever brengt fotograaf 25% van de overeen gekomen totaalprijs in rekening.
Indien een ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever op of na de huwelijksdag van de opdrachtgever zelf geschiedt, is de opdrachtgever het volledige bedrag uit de offerte verschuldigd.
Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht uit te voeren, zal niet vaker dan 3 keer in overleg een nieuwe datum overgekomen worden.
Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.
Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door de fotograaf.

Overmacht:
De fotograaf is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de fotograaf geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de fotograaf niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Klachten:
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.
Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Auteursrecht:
Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij de fotograaf.
Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties.
Indien meerdere personen gefotografeerd worden in opdracht van de opdrachtgever, dan dient de opdrachtgever zorg te dragen voor toestemming voor een eventuele publicatie van iedere persoon die op de foto gezet wordt ten tijde van de uitvoering van de opdracht.
Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring.
Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van de fotograaf.
Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties voor derden.
Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.
Elk gebruik van een werk van de fotograaf dat niet is overeen gekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.

Portretrecht:
Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties.

Aansprakelijkheid:
Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf.
De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Op alle rechtsverhoudingen tussen Bruidsfotografie Sissi en opdrachtgever, is Nederlands recht van toepassing.